Kerala Christian Matrimonial
 
"tIÄ¡p-I P-\ta  Rm\pw ]n-Xmhpw H-¶m-Ip-¶p."

IÃ-d-bp-sS in-tXm-jv-Wm-h-Ø-bn em-k-dn-sâ P-U-¯n-\v \memw Zn-\-am-bn-cp¶p. A-\p-\n-an-jw A-k-ly-am-bn-s¡m-ണ്ടn-cn-¡p-¶ X-Wp-¸n-sâ h-e-b-¯n i-co-c-tIm-i-§-fp-sS Iq-«-\m-iw ]qÀ-¯n-bmbn. a-®n-t\m-Sv A-en-ªv tN-cp-hm-\p-f-f i-co-c-¯n-sâ Zm-lw

\-h-Z-¼-Xn-I-tfm-Sv cണ്ടv hm¡v!

hy-àn-I-fp-sS Po-hn-X-¯n-se A-Xn-{]-[m-\am-b H-¶m-Wv hn-hmlw. ]-c-kv]-cw hy-Xy-kv-Xam-b Np-äp-]m-Sp-I-fn \n¶pw Po-hn-X-co-Xn-I-fn \n¶pw D-f-f cണ്ടp-t]À B-W-tÃm- hn-hm-l-_-Ô-¯n GÀ-s¸-Sp-¶Xv. A-Xp-sImണ്ടv \-h-Z-¼-Xn-IÄ ]pXn-b Po-hn-X-¯n-te-¡v

A-½-bv¡pw h-gn sX-äp-¶pthm ?

            `m-h-ip-²n-¡v {]-kn-²-am-bn-cp-¶ `m-c-X kv-{XoI-sf a-lmI-hn h-f-f-t¯mÄ tI-c-f-¡-c-bv-¡v ]-cn-N-b-s¸-Sp¯n-b \m-fp-I-fp-ണ്ടm-bn-cp¶p. s]¬-Ip-«n-bm-bn P-\n-¨m Hm-a\-¯w Im-«p-¶ a-I-fmbn

FÃm-hÀ¡pw H-cp-t]m-se e-`n-¡p¶-Xv

c-ണ്ട kp-lr-¯p-¡Ä. A-h-cn-sem-cmÄ Xm-a-kn-¨n-cp¶-Xv H-cp Ip-¶n³ ap-I-fnÂ. a-tä-bm-fmI-s« Ip-sd A-I-se-bp-f-f H-cp X-Im-S-I-Xo-c-¯pw. Ip-¶n ap-I-fn Xm-a-kn-¨n-cp-¶-bmÄ H-cn-¡Â H-cp tcm-Kw h-¶v In-S-¸n-embn. hn-h-c-a-dn-ª kp-lr-¯v

Adn-bm-sX t]m-Ip-¶ a\-Êv

"]-d-bm-sX A-dn-bm-sX \o t]m-b-X-tÃ.... " F-¶ Km-\-¯nsâ Cu-c-Sn-IÄ-¡p ]n-¶n a-ªn \-\-ª ]p-g-tbm-chpw C-e ho-W h-gn-I-fn I-\w Xq-§n-\n-¶ au-\hpw hym-Jym-\n-¨ \m-b-Iþ\m-bn-Im k-¦-ev-]§-sf a-e-bm-fn s\-©n-te-än-b-Xm-Wv.  G-sXm-cp