Kerala Christian Matrimonial
 
F-´m-Wv b-YmÀ-° acWw?

ac-Ww F-¶v tI-«-t¸mÄ Xs¶ aq-¡n ]-ªnbpw h¨v I-®pw ]q-«n ]q-¡-fm A-e-¦-cn-¡-s¸-«v H-cp s]-«n-bn In-S-¡p-¶ cq-]-am-Wv a-\-Ên-te¡v Hm-Sn-h-cp-¶-Xv A-sÃ...? F-¶m Cu A-h-ØbmtWm

tbm-²m¡-sf \-an-¡p-t¼mÄ...

tUm.hn.]n.Kw-Km-[-c³

H-cp-\n-an-jw Im-dn-sâ t{_-¡n Im-ep-I-f-aÀ¶p. k-Ôy-bp-sS t\À-¯ \n-g-ep-IÄ hoWp-Xp-S§n-b h-gn-¯m-c-bn Im-dn-\p Ip-dp-sI ssI-IÄ Im-Wn-¨p \nÂ-¡p-¶ sN-dp-¸-¡mc-s\ Xn-cn-¨-dn-ª-Xpw

On 01 Oct 2015
a\Êpw a-\-Êm-£n-bpw

          ]p-Wy-]m-]-§Ä P-\n-¸n¡p-¶ c-ണ്ടp hn-¯p-I-fm-Wv a-\Êpw a-\-Êm-£n-bpw. a-\-Êv F-t¸mgpw P-Un-I-kp-J-§-fp-sS ]n-¶m-se t]m-Ip¶p. B-²ymßo-I Po-hn-X-¯n-sâ G-ähpw A-]-I-S-Im-cnbm-b A-hb-hw a-\-ÊmWv.

A-h-b-h-Zm-\w a-lm-Zm-\-w

           Ah-b-h am-ä-sa-¶ a-lm-a-\-kv-I-X-bp-sSbpw Ah-b-ham-ä {]-hÀ-¯-\-§-fp-sS Im-cy-£-a-X-bpw \-½p-sS t{i-jvT-tI-c-f-s¯ tem-I-¯n-sâ s\-dp-I-bn F-¯n-¨n-cn-¡p-¶p. Zn-h-k-§Ä-¡p-Ån \-S-¶

On 01 Oct 2015
AXn-\p-a-¸p-dw.....

aq¯ s]§-fpsS aI\v hnhm-lm-tem-N-\-IÄ h¶p XpS-§n-bn-cn-¡p-¶p. Ah\v thണ്ടn Fsâ asämcp s]§-fmWv Hcp B-tem-N\ sImണ്ടp-h-¶n-cn-¡p-¶-Xv. Ah-fpsS AbÂhm-kn-bmb s]¬Ip-«n. \Ã kz`m-h-am-W-s{X.

 ]c-kv]cw sNdp-¡\pw s]®pw t\cnÂ