Kerala Christian Matrimonial
 
ssZho-I kv-]À-i-\-¯n-sâ C-c«- hn-hm-lw

\n§Ä H-cp-an-¨m-Wv P-\n¨Xv

F¶pw \n-§Ä H-cp-an-¨p X-s¶-bm-bn-cn¡pw

a-c-W-¯n-sâ sh-fp-¯ Nn-d-IpIÄ

\n-§-fp-sS Zn-\§-sf Nn-X-dn-¡p-t¼mgpw

\n-§Ä H-cp-an-¨p X-s¶-bm-bn-cn¡pw

Cu-izc-sâ \n-i-Ðam-b

a\-Ên D-ണ്ടm-hp-t¼mÄ...a-\-Ên-em-Ip-t¼mÄ

FÃm-h-cpw B-{K-ln-¡p¶-Xv a-äp-Å-hÀ X-§-sf a-\-Ên-em-¡-W-sa-¶mWv. F-¶m A§-s\ B-{K-ln-¡p-¶hÀ-t]mepw a-äp-Åh-sc a-\-Ên-em-¡m³ ]-cm-P-b-s¸«p-t]m-Ip¶p. a-\-Ên-em-¡epw a-\-Ên-em-¡-s¸-S-epw

]p-Xp-hÀ-j-¯n-sâ kp-hÀ-® In-c-W-§Ä

\thm-t·-j-¯n-sâ Zn-hy-am-b A-\p-{K-lw B-iw-kn¨p-sIm-ണ്ടv ]p-Xp-hÀ-j-¯n-sâ kp-hÀ-® In-c-W-§Ä `q-an-bn-te-¡v F-¯n-s¡m-ണ്ടn-cn-¡p¶p. kw-`-h-_-lp-eam-b H-cp hÀ-jw-Iq-Sn \mw ]n-¶n-«n-cn-¡p¶p. F-¶m- Im-ew BÀ-¡p-th-ണ്ടn-bpw

F-´m-Wv b-YmÀ-° acWw?

ac-Ww F-¶v tI-«-t¸mÄ Xs¶ aq-¡n ]-ªnbpw h¨v I-®pw ]q-«n ]q-¡-fm A-e-¦-cn-¡-s¸-«v H-cp s]-«n-bn In-S-¡p-¶ cq-]-am-Wv a-\-Ên-te¡v Hm-Sn-h-cp-¶-Xv A-sÃ...? F-¶m Cu A-h-ØbmtWm

tbm-²m¡-sf \-an-¡p-t¼mÄ...

tUm.hn.]n.Kw-Km-[-c³

H-cp-\n-an-jw Im-dn-sâ t{_-¡n Im-ep-I-f-aÀ¶p. k-Ôy-bp-sS t\À-¯ \n-g-ep-IÄ hoWp-Xp-S§n-b h-gn-¯m-c-bn Im-dn-\p Ip-dp-sI ssI-IÄ Im-Wn-¨p \nÂ-¡p-¶ sN-dp-¸-¡mc-s\ Xn-cn-¨-dn-ª-Xpw