Kerala Christian Matrimonial
 
On 28 Aug 2014
Xp-¼ ]q-hv

 ]m-Xm-f-hm-k-¯n³ \n-¶v hÀ-j-¯n-sem-cn-¡Â Zm-\-am-bn e-`n-¡p-¶ k-µÀ-im-\p-a-Xn-sb Xp-SÀ-¶v B hÀ-jhpw am-th-en-a-¶-a³ tI-c-f-¯n-se¯n. a-e-Ifpw Im-Sp-Ifpw B-dp-Ifpw \mSpw Ip-¶p-Ifpw I-Sepw I-ണ്ടv \nÀ-hr-Xn ]q-ണ്ട§-s\

Hm-Ww A-h-t_m-[-¯n-sâ B-tLm-jw

B-Im-ihpw `q-anbpw C-cp-]m-Z-§Ä sIm-ണ്ടf-¶v aq¶mw Np-h-Sn-\v C-Sw Im-Wm-sX hn-ip-²-\m-sbm-cp cm-Pm-hn-sâ \n-dp-I-bn N-hn-«n A-kq-b-bp-sS hnP-bw tLm-jn-¡p-¶ D-Õ-h-am-bn Hm-Ww F¶p-a hm-bn-¡-s¸-Sp-¶p. a-lm-sh-fn-]m-Sp-I-fp-sSbpw t_m-t[m-Z-b-§-fp-sSbpw \mSm-b

k-am-[m-\-Zq-Xnsâ Cu-c-Sn-IÄ

          BÀ-j-`m-c-X-¯n-sâ B-ßm-hv Ip-Sn-sIm-f-fp-¶ im-´-k-a-X-e-§-fn _m-¸p-hn-sâ lrZ-bw B-izm-k-¯n-sâ \o-cp-d-h tXSn. hn-ണ്ടp Io-dn-t]m-b B-ßm-hn-s\ im-´-am-¡p-hm-\m-h-iyam-b H-cp Xp-f-fn-\o-cp-t]mepw ]-t£ B

\-h-`m-c-X-kr-ãn-bn-te-¡v Cu kzm-X-{´y-Zn-\w

            \h-`mc-Xn \nÀ-½n-Xn-bp-sS ]p-\-cm-Jym-\w hn-fn-t¨m-Xn-sIm-ണ്ടv kw-Pm-Xam-b N-cn-{X-K-Xn-bp-sS ]m-h-\-kv-a-c-W-bv-¡v ap-¶n cm-j-{v-Sw H-cn-¡Â Iq-Sn A-`n-am-\-]p-f-In-X-bm-Ip¶p.

         

_m-t_ tKm-]p-c-§Ä C-Sn-ªp ho-gp-¶-sX-´p-sImണ്ടv?

]-W-ap-ണ്ടm-¡p-¶ hn-Zy am{Xw ]Tn-¸n-¨v kz-´w kp-J-ku-I-cy-§Ä e£yw h-¨p-f-f Po-hn-X-§Ä bp-h-X-e-apd-sb hmÀ-s¯-Sp-¡p-¶ C¶-s¯ Ip-Spw-_m-´-co-£hpw ]T-\-]-²-Xn-Ifpw k-Xyw \oXn k-tlm-Zcyw F-¶o k-\m-X-\ [mÀ½o-I aq-ey-§fpw