Kerala Christian Matrimonial
 
am\-hn-I-X-bpsS am\n-s^tÌm

sI.-FÂ. taml-\-hÀ½

kuay-\mb {InkvXp temIw Iണ്ടn-«p-Å-h-cn h¨v Gähpw alm-\mb kXym-{K-ln-bm-bn-cp-¶p. Pdp-ktew tZhm-e-b-¯n \n¶v {InkvXp IÅ-¡-¨-h-S-¡msc B«n-¸m-bn-¨p. IÅ

ae-bm-fn¡p Hcp s]mXp-k-aqlw

tUm. sI.-F-Êv. cm[m-Ir-jvW³

tIc-fo-bsc Hcp s]mXp-k-aq-l-am¡n amäm³ t\XrXzw \evInb \thm-°m\ \mb-I-\mWv Nmh-d-b-¨³ (1805þ1871). Nmh-d-b-¨³ P\n-¡p-¶Xv 207 sImÃw ap¼mWv. A¡m-es¯ tIc-fo-b-k-aqlw PmXn-P-Sn-e-am-bn-cp-¶p.

\-hw-_-dn-sâ ho-tcmNn-X ]p-Wy-§Ä

c-ണ്ടm-bn-cw hÀj-s¯ `m-c-X kp-dn-bm-\n ss{I-kv-X-h-k-`m-N-cn-{X-¯n-se G-ähpw Xn-f-¡-amÀ-¶ am-k-amWv 2014 \-hw_À. tI-c-f-]n-d-hn-bp-sS im-eo-\am-b HmÀ-½-I-fn a-e-bm-fn ss{I-kv-X-hÀ A-`n-am-\-t_m-[-¯n-sâ s\-dp-I-bn-se-¯p-I-bmWv. a-e-bm-g-fn-Ifm-b c-ണ്ടp-t]À

On 20 Nov 2014
F´n-\p hne sIm-Sp-¡Ww

                B-ßo-bambhpw `u-Xo-I-ambpw \-½Ä kz-´-am-¡m³ B-{K-ln-¡p-¶-Xn-\v hne sIm-Sp-¡Ww. hn-e F¶-Xv \-½Ä Xy-Pn-¡p-¶-Xn-sâbpw \-ã-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-sâbpw aq-ey-amWv.

Imew \a-kv¡-cn-¡p¶ IÀ½-tbmKn

1871 P\p-hcn aq¶n\p Znhw-K-X-\m-Ip-t¼mÄ Nmhd Ipcym-t¡mkv Gen-bm-k-¨\v F{X hb-Êm-bn-cp¶p? Adp-]-¯mdp hb-sʶp \½Ä ]dbpw. ]t£ A{Xbpw hÀjw Xm³ Pohn-¨n-cp-¶-Xmbn Nmh-d-b-¨³ k½-Xn-¡n-Ã. ImcWw Ab¡m-c\p bmsXmcp \·bpw