Kerala Christian Matrimonial
 
am-Xm-]n-Xm-¡Ä XWÂac-§Ä

     cmP-`c-Ww \n-e-\n--¶ Ime-¯v P-¸m-\n \-S-s¶m-cp kw-`-hw hn-ip-² Nm-h-d-b¨-sâ hn-Jym-X-am-b ' H-cp \à A¸-sâ Nm-h-cp-fn ' A-t±-lw hn-h-cn-¨n-«pണ്ടv. hen-b Zm-cn-{Zym-h-Ø-bn Po-hn-t¡-ണ്ടn-h-¶ A-½-bp-tS-bpw aq-¶v

A-Uz.kn-_n ]m-d-Sn-bn I-¸q-¨n³ 
tIm-S-Xn-ap-dnbnse h-¡oe¨³

C-Xv A-Uz.kn-_n ]m-d-Sn-bn I-¸q-¨n³. tIm-S-Xn-ap-dn-I-fn km-[m-c-W-bm-bn I-ണ്ടpap-«m-\nSbnÃm-¯ apJw. ssZ-h-I-cp-W-bp-sSbpw \o-Xn-bp-sSbpw h-gn-I-fn-eq-sS k-©-cn-¡m\pw ssZ-h-ln-X-¯n-\v hn-cp-²-am-bn {]-hÀ-¯n-¡m-Xn-cn-¡m\pw B-{K-ln-¡p-¶ h-¡oÂ.

On 21 Jul 2016
]oT-¯n-se hn-f¡v

A-Sp-¯-bn-sS H-cp h-\n-Xm tIm-tf-Pn-se Un-t_-än ]-s¦-Sp-¡m³ t]m-bn-cp¶p. hnj-bw A-t_mÀ-j³ sIm-e-]mX-Itam AtXm kv-{Xo-bp-sS A-h-Im-itam? Du-g-sa-¯n-b-t¸mÄ Rm³ ]-d-ªp Cu tNmZyw A-Xn X-s¶ sX-äm-sW-¶v. Imc-Ww A-t_m-À-j³ F-§-s\-bm-Wv kv-{Xo-bp-sS

\½p-sS Ip-«n-IÄ F-§-s\-bm-Wv ssk-¡nÄ Hm-Sn-¡p¶-Xv

     ss_¡v Hm-Sn¨v -t]m-hp-I-bm-bn-cp¶p kp-lr-¯v. s]-s«-¶v F-hn-sS \nt¶m ssk-¡n-fn h-¶ H-cp Ip-«n ss_-¡n-\v Ip-dp-sI NmSn. Ip-«n-sb c-£n-¡m-\p-Å {i-a-¯n ss_-¡v sh-«n-¨ kp-lr¯pw ss_¡pw tdm-Un hoWp.

On 30 Jun 2016
a-g

­­

     koam-c-ln-Xam-b B-Im-i-hn-Xm-\-¯n- \n¶pw `q-an-bn-te-¡v s]-bv-Xn-d-§m³ D-cpണ്ടp-IqSn-b ImÀ-ta-L-]-S-e-§Ä A-Xn-sâ IÀ-½w B-cw-`n¨p. C-\n a-g-¡mew. a-g-sbm-¨ tI«pw A-Xn-sâ kw-Ko-X-am-kz-Zn¨pw ]p-X-¸n-\-Sn-bnÂ