Kerala Christian Matrimonial
 
On 01 Oct 2015
a\Êpw a-\-Êm-£n-bpw

          ]p-Wy-]m-]-§Ä P-\n-¸n¡p-¶ c-ണ്ടp hn-¯p-I-fm-Wv a-\Êpw a-\-Êm-£n-bpw. a-\-Êv F-t¸mgpw P-Un-I-kp-J-§-fp-sS ]n-¶m-se t]m-Ip¶p. B-²ymßo-I Po-hn-X-¯n-sâ G-ähpw A-]-I-S-Im-cnbm-b A-hb-hw a-\-ÊmWv.

A-h-b-h-Zm-\w a-lm-Zm-\-w

           Ah-b-h am-ä-sa-¶ a-lm-a-\-kv-I-X-bp-sSbpw Ah-b-ham-ä {]-hÀ-¯-\-§-fp-sS Im-cy-£-a-X-bpw \-½p-sS t{i-jvT-tI-c-f-s¯ tem-I-¯n-sâ s\-dp-I-bn F-¯n-¨n-cn-¡p-¶p. Zn-h-k-§Ä-¡p-Ån \-S-¶

On 01 Oct 2015
AXn-\p-a-¸p-dw.....

aq¯ s]§-fpsS aI\v hnhm-lm-tem-N-\-IÄ h¶p XpS-§n-bn-cn-¡p-¶p. Ah\v thണ്ടn Fsâ asämcp s]§-fmWv Hcp B-tem-N\ sImണ്ടp-h-¶n-cn-¡p-¶-Xv. Ah-fpsS AbÂhm-kn-bmb s]¬Ip-«n. \Ã kz`m-h-am-W-s{X.

 ]c-kv]cw sNdp-¡\pw s]®pw t\cnÂ

enb-\mÀtUm Zm-hn-©n-bpw sam-Wm-en-kbpw

         1452 G-{]n 15þ\v C-ä-en-bn en-b-\mÀtUm Zm-hn-©n P-\n-¨p.  A-dp-]-¯n-aq-\ma-s¯ h-b-Ên \n-cym-X-\m-bn.  en-b-\mÀtUm Zm-hn-©n F-¶ hn-Jym-X Nn-{X-Im-c-s\¸-än Nn-´n-¡p-t¼mÄ A-t±-lw

{In-kv-Xp-hn-\v k-a\m-b tXm-«-¡m-c-³.

ss_-_n-fn-se A-Xn-kp-µ-cam-b H-cp ]-Z-am-Wv tXm«w. Im-Sv F-¶ {]m-Ir-X-cq]-s¯ tXm-«-am-¡n am-änb-Xv ssZ-h-w X-s¶-bmWv. {]m-Ir-X-a-\p-jy-s\ B tXm-«-¯n-sâ t\m-«-¡m-c-\m-bn \n-b-an-¨p. "GZ³-tXm-«w Ir-jn-sN-¿m\pw kw-c-£n-¸m-\p-am-bn ssZ-ham-b