Kerala Christian Matrimonial
 
]cm-P-b-§Ä-¡v ao-tX ]-d-¶p-bcpI

]-cm-P-b-§Ä Po-hn-X-¯n kw-`-hn-¡m-¯-hÀ B-sc-¦n-ep-aptണ്ടm?  B-cp-ap-ണ്ടm-hnÃ.  ]-eÀ¡pw H-cn¡-te ]-cmP-bw kw-`-hn-¡q.  Imc-Ww H-cn-¡Â ]-cm-P-b-s¸-«m ]n-¶o-Sv Xp-SÀ {i-a-§Ä \-S-¯nÃ.  hoണ്ടpw

Ipd-hp-I-tfm-sS kv-t\-ln-¡p-¶-Xm-Wv kv-t\-l-¯n-sâ ]qÀ®X

kv-t\-ln-¡m-\pw kv-t\-ln-¡-s¸-Sm\pw \-½Ä A-t§ A-äw sIm-Xn-¡p-¶pണ്ടv. F-¶m H-cn-¡epw B-{K-l¯n-s\m-¯v A-Xn-\p I-gn-bm-sX t]m-Ip-¶p F-¶-Xm-Wv k-Xyw. B-ßm-hn-sâ Zm-l-am-Wv kv-t\lw; ImcWw " ssZ-hw kv-t\-l-am-Ip-¶p ". ssZ-h-¯n-sâ

ssZho-I kv-]À-i-\-¯n-sâ C-c«- hn-hm-lw

\n§Ä H-cp-an-¨m-Wv P-\n¨Xv

F¶pw \n-§Ä H-cp-an-¨p X-s¶-bm-bn-cn¡pw

a-c-W-¯n-sâ sh-fp-¯ Nn-d-IpIÄ

\n-§-fp-sS Zn-\§-sf Nn-X-dn-¡p-t¼mgpw

\n-§Ä H-cp-an-¨p X-s¶-bm-bn-cn¡pw

Cu-izc-sâ \n-i-Ðam-b

a\-Ên D-ണ്ടm-hp-t¼mÄ...a-\-Ên-em-Ip-t¼mÄ

FÃm-h-cpw B-{K-ln-¡p¶-Xv a-äp-Å-hÀ X-§-sf a-\-Ên-em-¡-W-sa-¶mWv. F-¶m A§-s\ B-{K-ln-¡p-¶hÀ-t]mepw a-äp-Åh-sc a-\-Ên-em-¡m³ ]-cm-P-b-s¸«p-t]m-Ip¶p. a-\-Ên-em-¡epw a-\-Ên-em-¡-s¸-S-epw

]p-Xp-hÀ-j-¯n-sâ kp-hÀ-® In-c-W-§Ä

\thm-t·-j-¯n-sâ Zn-hy-am-b A-\p-{K-lw B-iw-kn¨p-sIm-ണ്ടv ]p-Xp-hÀ-j-¯n-sâ kp-hÀ-® In-c-W-§Ä `q-an-bn-te-¡v F-¯n-s¡m-ണ്ടn-cn-¡p¶p. kw-`-h-_-lp-eam-b H-cp hÀ-jw-Iq-Sn \mw ]n-¶n-«n-cn-¡p¶p. F-¶m- Im-ew BÀ-¡p-th-ണ്ടn-bpw