Kerala Christian Matrimonial
 
\-hw-_-dn-sâ ho-tcmNn-X ]p-Wy-§Ä

c-ണ്ടm-bn-cw hÀj-s¯ `m-c-X kp-dn-bm-\n ss{I-kv-X-h-k-`m-N-cn-{X-¯n-se G-ähpw Xn-f-¡-amÀ-¶ am-k-amWv 2014 \-hw_À. tI-c-f-]n-d-hn-bp-sS im-eo-\am-b HmÀ-½-I-fn a-e-bm-fn ss{I-kv-X-hÀ A-`n-am-\-t_m-[-¯n-sâ s\-dp-I-bn-se-¯p-I-bmWv. a-e-bm-g-fn-Ifm-b c-ണ്ടp-t]À

On 20 Nov 2014
F´n-\p hne sIm-Sp-¡Ww

                B-ßo-bambhpw `u-Xo-I-ambpw \-½Ä kz-´-am-¡m³ B-{K-ln-¡p-¶-Xn-\v hne sIm-Sp-¡Ww. hn-e F¶-Xv \-½Ä Xy-Pn-¡p-¶-Xn-sâbpw \-ã-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-sâbpw aq-ey-amWv.

Imew \a-kv¡-cn-¡p¶ IÀ½-tbmKn

1871 P\p-hcn aq¶n\p Znhw-K-X-\m-Ip-t¼mÄ Nmhd Ipcym-t¡mkv Gen-bm-k-¨\v F{X hb-Êm-bn-cp¶p? Adp-]-¯mdp hb-sʶp \½Ä ]dbpw. ]t£ A{Xbpw hÀjw Xm³ Pohn-¨n-cp-¶-Xmbn Nmh-d-b-¨³ k½-Xn-¡n-Ã. ImcWw Ab¡m-c\p bmsXmcp \·bpw

k-´p-en-Xam-b Ip-Spw-_-Po-hn-Xw

hn-hm-lw kz-bw k-aÀ-¸-W-¯n-sâ H-cp D-S¼-Sn Iq-Sn-bmWv. tZ-hm-e-b-¯n-se ]-cn-ip-² k-{Im-cn-sb A-`n-apJo-I-cn-¨p-sIm-ണ്ടv B I-cmÀ Øm-]n-¡p-t¼mÄ ssI-h-cp¶ ssZ-ho-I-X-bm-Wv A-Xn-sâ aq-ey-t_m-[-¯n-sâ A-Sn-Øm\w. \m-fn-Xph-sc c-ണ്ടp-{[p-h-§-fnÂ

"tIÄ¡p-I P-\ta  Rm\pw ]n-Xmhpw H-¶m-Ip-¶p."

IÃ-d-bp-sS in-tXm-jv-Wm-h-Ø-bn em-k-dn-sâ P-U-¯n-\v \memw Zn-\-am-bn-cp¶p. A-\p-\n-an-jw A-k-ly-am-bn-s¡m-ണ്ടn-cn-¡p-¶ X-Wp-¸n-sâ h-e-b-¯n i-co-c-tIm-i-§-fp-sS Iq-«-\m-iw ]qÀ-¯n-bmbn. a-®n-t\m-Sv A-en-ªv tN-cp-hm-\p-f-f i-co-c-¯n-sâ Zm-lw