Kerala Christian Matrimonial
 
On 30 Nov 2016
IpSpw-_-¯n-sâ \-·

       \-½Ä Po-hn-¡p-¶Xv Cu tem-I-¯n-emWv. AXp-sIm-ണ്ടv tem-I-¯n-sâ hy-hØ-I-tfm-Spw \n-e-]m-Sp-I-tfmSpw s]m-cp-¯-s¸-«p-th-Ww Po-hn-¡m³. " tem-Ihpw A-Xn-sâ tam-l-§fpw I-S¶p-t]m-Ipw. ssZ-h-ln-Xw \n-d-th-äp-¶-h-cm-I-s«

k_À-a-Xn-bn-se Xm-]k-sâ k-tµ-iw

aÖbpw amw-khpw hn-Im-c-hp-ap-Å H-cmÄ C-¯-c-¯n `q-apJ¯v Po-hn-¨n-cp-s¶-¶v hcpw X-e-ap-d-IÄ hn-iz-kn-¡nÃ.

                                     

On 10 Nov 2016
H-cp amXr-I

       inh-{]-km-Zv Kp-]v¯ tIm¬-{K-Ên-s\ tZin-b X-e-¯n \-bn-¡p-¶ Imew. k-l-{]-hÀ-¯-Icm-b a-lm-ßm-Km-Ônbpw em-em e-Pv-]-Xv-dm-bnbpw kw-L-S-\-]-cam-b Im-cy-§Ä-¡m-bn Ip-d-¨p-\mÄ A-t±-l-t¯m-sSm-¸w

On 10 Nov 2016
tam-l-\ -`m-h-§Ä

       \m-fn-Xp-h-scbpw Im-Wm-¯ co-Xn-bn sX-cp-hp-\m-b-I-fp-sS A-{I-aw A-Xn-sâ D-¨n-bn-se-¯n-bn-cn-¡p-¶ k-a-b-am-Wv tI-c-f-¯nÂ. ]-«n-IÄ a-\p-jy-s\ B-{I-an-¨v sImÃp-¶-Xnepw AXo-h Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡Â-¸n-¡p-¶-Xnepw

On 10 Nov 2016
P·w k-^-e-am-Is«!

            \-½p-sS a-\-Ên-sem-cp I-\-ep-ണ്ടv. A-Xv Du-Xn Xo-bm-bn am-täണ്ട-Xv \-½p-sS I-S-a-bmWv. ssZ-hw sXm-« Hmtcm a-\p-jy-sâ D-Ånepw Cu I-\-epണ്ടv. Nn-eÀ A-Xv A-án-bm-¡n am-äp¶p. aäp Nn-eÀ A-Xv Nm-c-am-¡n