Kerala Christian Matrimonial
 
On 13 Sep 2014
ss{I-kv-X-h hn-hm-lw

_nj-¸v tUm. sk-_m-Ìy³ a-¦p-gn¡-cn

{In-kvXo-b hn-hm-lw H-cp D-S-¼Sn H-cp _-Ôw F-¶-Xn-t\-¡mÄ D]-cn ]-c-kv]-cw AÀ-¸n-¡p-¶ hy-àn-Xz-§Ä ]-c-kv]-cw ssI-am-dp-¶ c-ണ്ടv Po-hn-X-§-fp-sS ]qÀ-®-amb sF-Iy-amWv. A-Xn-s\ ssZ-hw

kzm-X-{´yw X-s¶ A-ar-Xw

sk]v-Xw-_À 15 tem-I P-\m-[n]-Xy Zn-\w

a-l¯m-b C-´y³ kzm-X-{´yk-a-c k-am-]v-Xn-s¡m-Sp-hn ssI-h-cn-¨ tam-N-\-¯n-eq-sS k-¼qÀ-® P-am-[n-]-Xy-¯n-sâ hym-]v-Xnbpw B-ghpw F-{X-sb-¶v tem-Iw Xn-cn-¨-dn-ªp.  P-\m-[n-]-Xy-¯n-sâ

ssZ-h-¯n-sâ ]p-kv-X-I-¯n-Â F-sâ t]-cp-tണ്ടm ?

ssZ-h-¯n-\p-th-ണ്ടn H-cp-]m-Sv Im-cy-§Ä sN-bv-Xp-Iq-«p-¶-h-cm-Wv \½Ä. ]pd-¯v ]-d-bp-¶ Imcyw X-s¶-bmtWm D-f-fn-en-cp-¸v F-¶p-Iq-Sn Nn-´n-t¡-ണ്ടn-bn-cn-¡p¶p. ssZ-h-¯n-sâ Iq-sS sN-t¿-ണ്ട-Xn-\p-]-Icw ssZ-h-¯n-\-p-th-ണ്ടn sN¿p-I F-¶ [m-c-W

C-Xm F-sâ A-Øn-bn \n-¶p-f-f A-Ønbpw amw-k-¯n \n-¶p-f-f amw-khpw

          a\p-jy³ G-I-\m-bn-cn-¡p-¶-Xn-\v ]n-¶n-se A-]-I-Shpw A-]m-I-Xbpw BZyw Xn-cn-¨-dnª-Xv ssZ-hw X-s¶-bm-bn-cp¶p. a-\p-jy-a-\-Ên-sâ k-I-e hn-[ Nn-´-hym-]m-c-§-sfbpw a-\-Ên-em-¡p-Ibpw sh-fn-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-¿p-¶

On 28 Aug 2014
Xp-¼ ]q-hv

 ]m-Xm-f-hm-k-¯n³ \n-¶v hÀ-j-¯n-sem-cn-¡Â Zm-\-am-bn e-`n-¡p-¶ k-µÀ-im-\p-a-Xn-sb Xp-SÀ-¶v B hÀ-jhpw am-th-en-a-¶-a³ tI-c-f-¯n-se¯n. a-e-Ifpw Im-Sp-Ifpw B-dp-Ifpw \mSpw Ip-¶p-Ifpw I-Sepw I-ണ്ടv \nÀ-hr-Xn ]q-ണ്ട§-s\