Kerala Christian Matrimonial
 
Bßo-b-X-bp-sS ]pXn-b \nÀ-h-N-\-§Ä

tI-c-f-¯n-se ss{I-kv-X-h Ip-Spw-_-§-fn sa-bv-am-kw ]p-e-cp¶-Xv hn-ip-² bu-tk-¸v ]n-Xm-hn-sâ Xn-cp-\m-fn-tâbpw ]-cn.am-Xm-hn-sâ am-k-h-W-¡-¯n-tâbpw {]mÀ-°-\m-io-ep-IÄ tI-«p-sIm-ണ്ടmWv. an-¡-hmdpw sa-bv H¶mw Xn-bXntbm sXm-«-Sp-¯ Zn-h-k-§-fntem

On 02 May 2015
GXm-Wp t{i-jvTaXw?

Hm-tcm-cp-¯cpw kz-´w aX-s¯ D-bÀ-¯n-¡m-«n X-§-fp-tS-Xv t{i-ã-a-X-sa-¶v h-cp-¯n-¡q-«p-hm³ {i-an-¡p-¶-Xn-sâ ^-e-am-bn-«m-Wv a-X-kv-]À-±bpw I-em-]-§fpw D-ണ്ടm-Ip-¶Xv. a-X-\n-µ H-cn-¡epw Cu-iz-c-]q-P-bà a-dn¨v

IÀ-¯m-hn-sâ A-Ûp-X-§Ä

ssZ-h-hn-izm-kw Ip-d-ªp-sIm-ണ്ടn-cn-¡p-¶ H-cp Im-e-L-«-¯n-em-Wv \-½Ä Po-hn-¡p-¶Xv. b-YmÀ-°-¯n hn-izm-k-¯n-sâ D-d-hn-Sw A-Ûp-X-§-fn A-Sn-bp-d-¨-XmWv. {In-kv-Xp A-Ûp-X-§Ä {]-hÀ-¯n-¨p-sIm-ണ്ടm-Wv X-sâ ]-c-ky-Po-hn-Xw

\ne-\nÂ-¡p-¶ Ip-Spw-_-{]mÀ-°-\IÄ

                Ip-Spw-_-{]mÀ-°-\-IÄ \n-e-bv-¡p-¶ Ip-Spw-_-§-fn km-¯m³ Ip-Sn-sIm-Åp¶p. FÃm¯-cw Xn-·-IÄ IS-¶p h-cm\pw Ip-Spw-_-_-Ô-§Ä X-I-cm\pw A-Xv Im-c-W-am-Ip¶p.

B-ß-{]-Im-i-¯n-sâ Zn-hy-kv-t\-lw

tbm-l-¶m³ kv-\m-\w \Â-Ip-¶ tPmÀ-±m³ \-Zn-bn-se kv-^Sn-I k-am-\am-b P-em-i-b-¯n-te-¡v I-S-¶p-h-cp-t¼mÄ tb-ip ]-Xn-hp-t]m-se \n-i-Ð-\m-bn-cp¶p. A-t±-l-¯n-sâ ]-c-ky-Po-hn-Xm-cw-`-¯n-sâ {]-Y-a-L-«-am-bn-cp-¶p A-Xv.